Giăng 5: 39
Các ngươi dò-xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy.

Giăng 6: 53
Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu."

CUỐN SÁCH

Liên hệ với chúng tôi