▶본문 바로가기

홈 > >

Thánh Linh và Vợ mới

관리자 | 2020.01.11 07:46 | 조회 24286
  • 글꼴
  • 확대
  • 축소

Thánh Linh và Vợ mới

 

Chúng ta hãy nghiên cứu lời của Chúa với chủ đề: “Thánh Linh và Vợ mới.”

 

Không có từ nào về sự mặc khải trong Khải huyền 22:17 nói rằng "Đức Chúa Trời Mẹ" trong giáo huấn của giáo viên (tập sách sự thật, ghi chú viết tay, thuyết giảng bài giảng). Trái lại, Giê-ru-sa-lem và Vợ mới được giải thích trong Khải huyền 22:17 là vợ của Chiên Con là các thánh đồ và nói đến 144.000 thánh đồ được cứu chuộc. Do đó, Kim Joo-cheol tuyên bố rằng Ahn Sang-hong đã bỏ tập sách này.

 

Sau đó, Ahn Sang-hong đã không chấp nhận một cuốn sách nói về Vợ mới là mẹ trên trời. Người đầu tiên nhấn mạnh vào "Thánh Linh và Vợ mới" này là Um Soo-in. Um Soo-in đã xuất bản cuốn sách này vầ nhận mạnh về điều trên.

 

Vì vậy, giáo viên đã xuất bản "tập sách về Vợ mới" để chỉ ra trong kinh thánh rằng những gì Um Soo-in tuyên bố là sai sự thật.

 

Nhưng ngay sau khi giáo viên chết đi, Kim-Joo-cheol và Jang-gil-la cũng làm điều tương tự như vậy.


1. Jang Gil-la khẳng định "Thánh Linh và Vợ mới"

 

(Khải huyền 22:17) “Thánh-Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”

 

Chúng sẽ được cứu chỉ khi chúng ta nhận lấy “Thánh Linh và Vợ mới” bằng những lời trên. Đấng Christ tái lầm trong Thời đại Thánh Linh tuyên bố rằng chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi bằng cách nhận nước sự sống từ đấng Ahn Sang-hong và Mẹ trên trời hay là vợ mới. (Giải thích không chính xác)


2. Về Đức Thánh Linh

 

Đức Thánh Linh và Vợ mới trong Khải Huyền 22:17 được giải thích rõ trong chương 38 sách bí mật của Chúa và Đài phun nước sống.

 

Trong Ê-sai 55, tiên tri Ê-sai nói rằng Đấng Mê-si sẽ đến trong tương lai và dân Y-sơ-ra-ên khát nước sẽ được uống nước suốt đời ban cho nhưng không.

 

Ê-sai 55: 1-3 “Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền-bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. 2Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công-lao


mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm-chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh-hồn các ngươi vui-thích trong của béo. 3Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh-hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao-ước đời đời tức là sự nhân-từ chắc-thật đã hứa cùng Đa-vít. 4Nầy, ta đã lập người lên làm chứng-kiến cho các nước, làm quan-trưởng và quan-tướng cho muôn dân. 5Nầy, ngươi sẽ kêu-gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã làm vinh-hiển ngươi.”

 

 

Tiên tri Ê-sai đã tiên tri rằng trong tương lai, Đấng Mê-si sẽ đến và kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên sắp chết vì khát để ban cho "nước hằng sống".

 

(Giăng 7: 37-38) “37Ngày sau-cùng, là ngày trọng-thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. 38Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh-thánh đã chép vậy.”

 

Đức Chúa Giêsu đã phán ra trong đền thờ vào ngày cuối cùng của lễ lều tạm là lời tiên tri của tiên tri Ê-sai.

 

Nhưng lời tiên tri đã ứng nghiệm một phần bởi Đức Chúa Giêsu ở ngày cuối lễ Lều Tạm cách đây 2000 năm và sẽ ứng nghiệm hoàn toàn vào ngày tận thế, Đức Chúa Giêsu lại đến lần nữa và kêu gọi những người Y-sơ-ra-ên phần linh đang hấp hối và ban cho nước sự sống.

Giáo viên giải thích Khải Huyền 22:17 và nói rằng vào thời đại cuối cùng, Đức Chúa Giêsu sơ lâm sẽ trở lại trong xác thịt một lần nữa và ban cho nước sự sống cho người dân của Ngài.

 

(Giăng 12:48) “48Người nào bỏ ta ra và không nhận-lãnh lời ta, đã có kẻ xét-đoán rồi; lời ta đã rao-giảng, chính lời đó sẽ xét-đoán họ nơi ngày sau-cùng.”

 

Khi Đức Chúa Giê-su nói rằng: Lời của Ngài sẽ phán xét ngày sau cùng, Lời đó sẽ xét-đoán họ như thế nào?

 

(Khải huyền 19: 11-14) “11Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là Đấng trung-tín và chân-thật; Ngài lấy lẽ công-bình mà xét-đoán và chiến-đấu. 12Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều-thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. 13Ngài mặc áo nhúng trong huyết,


danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. 14Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài.”

 

Lời Đức Chúa Trời đã đến trên một con ngựa bạch và phán xét thế gian.

 

Con ngựa bạch tượng trưng cho xác thịt (Ê-sai 31: 3).

 

(Giăng 1:14) “14Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha.”

 

Cách đây 2000 năm trước khi kết thúc lễ Lều tạm Đức Chúa Giêsu đã hét lên và Ngài sẽ đến thế gian này bằng da thịt một lần nữa để hết lên và ban nước sự sống.

 

Lời tiên tri đã được Ahn Sang-hong hoàn thành khi Ngài đến với ngôi Đavít và thực hiện công việc Tin lành trong 37 năm, Ngài khôi phục lại lẽ thật đã mất và dẫn dắt chúng ta đến con đường cứu rỗi.


Vấn đề là sự giải thích của vợ mới.

 

Ghi chú viết tay 11 ghi rõ rằng Khải huyền 22:17 đề cập đến Thánh Linh và Vợ mới là Đấng Christ và Hội thánh.Ở đây là Giê-ru-sa-em mới

 

Vợ mới trong Khải Huyền 22:17 là các thánh là 144.000 thánh đồ.Tiếp theo, chúng ta hãy nghiên cứu các đoạn Kinh thánh về vấn đề của cô dâu, vợ mới.

 

Đã được viết rằng "Thánh Linh và Vợ mới nói" (Khải huyền 22:17). Vợ mới ở đây cũng

 

chính là Vợ mới được tìm thấy trong Khải huyền 21: 9-10. Vì nó được viết, “Hãy đến, ta

 

sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con.”, vợ của Chiên con là các vị

 

thánh.

 

Đối chiếu

 

[Khải huyền 19: 7-8; tham khảo Kinh thánh] với

 

[Khải huyền 19: 7-8; tham khảo Kinh thánh bản dịch mới]

 

Do đó, giống như lời tiên tri của vợ mới, vợ mới (cô dâu) tượng trưng cho Giê-ru-sa-em mới trên Thiên đàng và Giê-ru-sa-em mới là biểu tượng 144.000 vị thánh.

 

144.000 vị thánh đều là cô dâu và chú rể là Giê-ru-sa-lem mới. Giê-ru-sa-lem mới cũng được nói đến như Đền tạm của Đức Chúa Trời (tham khảo Khải huyền 21: 3) và Đền tạm này đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị 1.900 năm trước (tham khảo Hê-bơ-rơ 8: 1-2). Trong sách bí mật của Chúa và đài phun nước sự sống đã cho chúng ta biết về Thánh Linh và vợ mới ở đây là chỉ ra Đức Chúa Giêsu và các thánh đồ.


3. Cô dâu là thân thể của hội thánh

 

Cô dâu được gọi là vợ của Chiên con và thân thể của hội thánh được gọi là cô dâu. Nguồn gốc của Đức Thánh Linh và Cô dâu được tiên tri từ Sáng thế ký đó là Adam và Eva.

 

(Sáng thế ký 2: 21-24) “21Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. 22Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. 24Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính-díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.”

 

Adam và Eva cho thấy mối quan hệ giữa Đức Chúa Giêsu và các thánh đồ sẽ được cứu chuộc, nó có nghĩa là chúng ta sẽ được cứu thông qua Đức Chúa Giêsu Christ.

 

(II Cô-rinh-tô 11: 2-3) “2Vì về anh em, tôi rất sốt-sắng như sự sốt-sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh-nữ tinh-sạch cho Đấng Christ. 3Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám-dỗ bởi mưu-chước con rắn kia, thì ý-tưởng anh em cũng hư đi, mà dời-đổi lòng thật-thà tinh-sạch đối với Đấng Christ chăng.”

 

Một chồng là Đấng Christ là Adam và Eva là các thánh đồ.

 

Các thánh đồ dù là nam hay nữ đều là Eva.

 

Chỉ có Đức Chúa Giêsu là chàng rể và tất cả những người khác đều là vợ của Đấng Christ.

 

(I Cô-rinh-tô 6: 16-17) “16Anh em há chẳng biết người nào kết-hiệp với điếm-đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. 17Còn ai kết-hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng-liêng cùng Ngài.”

 

Chúng ta là một với Đấng Christ.

 

(Ê-phê-sô 5: 28-32) “28Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. 29Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi-nấng săn-sóc nó như Đấng Christ đối với Hội-thánh, 30vì chúng ta là các chi-thể của thân Ngài. 31Vậy nên người đàn-ông phải lìa cha mẹ mà dính-díu với vợ


mình, hai người cùng nên một thịt. 32Sự mầu-nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội-thánh vậy.”

 

Để nói rằng hai người trở thành một xác thịt là trong Sáng thế 2:24. Đối với Đấng Christ và hội thánh, ông đại diện cho Đức Chúa Giêsu là một người chồng và hội thánh là một người vợ.

 

“Jang Gil Ja” đã giải thích rằng có ý nghĩa kép về Adam và Eva. Đầu tiên, Adam và Eva đại diện cho Đấng Christ và các thánh, và thứ hai Adam và Eva tuyên bố đại diện cho Đấng Christ và Đức Chúa Trời Mẹ, người sẽ đến sau cùng.

 

Nhưng trong chương 26 sách bí mật của Chúa và đài phun nước sự sống, cái được trọn vẹn cái chưa được trọn vẹn, Adam và Eva cho thấy tình yêu giữa Đức Chúa Giêsu và các thánh đồ, và Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta bằng thịt và huyết của Đức Chúa Giêsu bằng xương sườn của Ađam.

Họ đã khẳng định có người mẹ trên trời với điều trên. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chỉ có một ý nghĩa duy nhất là Adam đại diện cho Đức Chúa Giêsu và Eva đại diện cho các thánh đồ.


Chương 26  Cái được trọn vẹn và cái chưa được trọn vẹn

Sự đau đớn và huyết đã bị đổ ra của Ađam khi bị rút lấy xương sườn là sự yêu thương của Ađam đối với Êva. Nếu Ðức Chúa Trời không lấy xương sườn của Ađam nhưng lấy đất mà làm ra Êva thì Ađam không thể nào nói được rằng “Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra.” và cũng không thể khẳng định được rằng “Hai người sẽ đồng nên một thịt.”

Hơn nữa, người không sanh được con thì mong muốn có con, nhưng không thích nuôi con của người khác. Lý do ấy là vì không phải huyết của mình cũng không phải thịt của mình nên không có sự yêu thương. Ðức Chúa Trời sáng tạo loài người khi người nữ sanh con đều phải mang thai trong bụng 10 tháng, trải qua sự mệt mỏi vất vả và cuối cùng phải đổ ra máu mới sanh con được.

Ngài sáng tạo ra loài người như vậy là vì dù chỉ là cuộc đời ngắn ngủi nhưng trong khoảng thời gian đó con người có thể yêu thương lẫn nhau. Để hầu cho chúng ta yêu thương Ðức Chúa Jêsus vĩnh viễn thì Đức Chúa Trời phải sáng tạo chúng ta ra mới bởi thịt và huyết của Ðức Chúa Jêsus, giống như Ngài đã lấy xương sườn của Ađam mà làm nên Êva.

Vậy, Ðức Chúa Trời lập ra chương trình cứu chuộc để cứu rỗi chúng ta, là những người đang rên siết dưới tội lỗi và sự chết, bởi thịt và huyết của Ngài trải qua 6000 năm dài đằng đẵng, và làm cho chúng ta được sáng tạo thành cái được trọn vẹn để Ngài yêu thương chúng ta như yêu chính thân thể Ngài bằng tình yêu thương không biết mệt mỏi, giống như câu nói “Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra.”(Khải huyền 19: 7-8) “7Chúng ta hãy hớn-hở vui-mừng, tôn-vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa-soạn, 8đã cho người được mặc áo sáng-láng tinh-sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công-việc công-bình của các thánh-đồ).”

 

Họ nói rằng các thánh đồ là vải gai mịn của Đức Chúa Trời Mẹ.

 

Đó là sự thay đổi Kinh thánh.

 

Không được làm điều này.

 

Đừng thêm vào lời Kinh thánh.

 

Cô dâu mặc áo sáng-láng tinh-sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công-việc công-bình của các thánh-đồ. Đó là những gì nói về các thánh đồ.

 

(Khải huyền 19:14) “14Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài.”

 

Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch không nói đến các thiên sứ nhưng nói đến 144.000 thánh đồ đi theo Đấng Christ đã đến trong xác thịt. 144.000 thánh đồ đang mặc vải gai mịn.

 

Trở thành cô dâu có nghĩa là ở trong một thân thể trong Đức Thánh Linh, được rửa tội, được ăn thịt uống huyết của Đức Chúa Giêsu và trở thành một với Ngài.

 


4. Nước sự sống là gì?

 

Thánh-Linh và vợ mới phán chúng ta hãy đến nhận nước sự sống. Nước sự sống này là gì?

 


Giáo lý Kim Joo-cheol đưa ra

 

A-mốt 8:11 khi ta khiến sự đói-kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va.

 

Lời của Đức Giê-hô-va được ban cho từ Đức Chúa Trời Mẹ Chúng ta phải vâng phục lời của Đức Chúa Trời Mẹ phán ra.

 


Đấng Ahn Sang-hong đã giải thích nước sự sống là gì?

 

(Trang 276 trong sách Bí mật của Chúa và đài phun nước sự sống)


“Bây giờ, nước sự sống nhờ đó mà chúng ta được sống, ấy là chính Đức Chúa Trời đã đến vào 1900 năm trước và bởi sự gánh nặng thập tự giá mà mở ngọn suối nước sự sống bằng huyết cao quý của Ngài.”

 

Nước sự sống là thịt và huyết của Đức Chúa Giêsu.

 

Bởi lời phán “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời” nên bánh và rượu nho tại Lễ Vượt qua thực sự trở thành nước sự sống. Mọi người phải giữ Lễ Vượt Qua để lên nước thiên đàng. Tất cả đều này là để làm chứng về nước sự sống.

 

(Trích từ chương 38: Sự sống là Lễ Vượt Qua mà Ðức Chúa Jêsus đã lập với chúng ta bởi giao ước mới. Hoặc có người nói rằng “Chúng tôi cũng đang giữ lễ tiệc thánh như thế này mà!” Tuy nhiên, trong lễ tiệc thánh họ cử hành không chứa đựng sự sống. Lý do ấy là bởi trong lễ tiệc của họ không chứa lời sự sống. Thật ra, bánh và rượu nho, bản thân nó không phải là sự sống. Sự sống và sự chết chỉ có trong lời của Ðức Chúa Trời (lời của Ðức Chúa Jêsus) mà thôi. Bản thân trái thiện ác trong vườn Êđen không phải là trái làm cho chết. Song, Ađam và Êva đã bị chết khi ăn trái thiện ác, vì chính lời phán của Ðức Chúa Trời rằng “Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” đã làm cho Ađam và Êva bị chết (Sáng Thế Ký 2:17). Giống như vậy, không phải bản thân bánh và rượu nho của lễ tiệc thánh là sự sống. Nhưng chính Ðức Chúa Jêsus đã phán rằng “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.” (Giăng 6:54); và về thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus thì Ngài vừa giữ lễ tiệc thánh Lễ Vượt Qua vừa phán rằng “Bánh này là thân thể ta và chén này là giao ước mới trong huyết ta.” Chính lời ấy và chính bánh và rượu nho ấy được điều hòa với nhau, chính sự này trở thành sự sống. Ngoài Lễ Vượt Qua, cũng có tiệc Ðức Chúa Jêsus đã bẻ bánh ra và cho khoảng 5 nghìn người ăn (Giăng 6:10-11). Nhưng về bánh chúc tạ như vậy, Ngài đã khẳng định rằng đó là đồ ăn hay hư nát (Giăng 6:25-27), và về những người đã ăn bánh ấy thì Kinh Thánh chép rằng “Có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.” (Giăng 6:66). Dù là bánh Ðức Chúa Jêsus tạ ơn và ban, nhưng không với lời phán “Bánh này là thân thể ta.” thì dù có ăn bánh ấy 10 triệu lần, bánh ấy cũng không phải là bánh cho chúng ta được vào sự sống. Lời “Bánh này là thân thể ta và chén này là giao ước mới trong huyết ta.” là lời chỉ được phán ra tại lễ tiệc thánh Lễ Vượt Qua.)


(Xachari 14: 8) “8Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có.”

 

Tại đây, Kim Joo-cheol đã tuyên bố rằng Giê-ru-sa-lem là Đức Chúa Trời Mẹ và chúng ta nhận được nước sự sống thông qua bà ta.

 

Tuy nhiên, Si-ôn và Giê-ru-sa-lem là nơi diễn ra các kỳ lễ của giao ước mới.

 

Một con người bình thường không được gọi là thiên đàng Giê-ru-sa-lem được.

 

Vì thế cách đây 2000 năm trước vào thời Đức Chúa Giêsu, nước sự sống đã có ở nơi giữ giao ước mới và bây giờ nước sự sống đã có ở Busan, ở tại hội thánh của chúng tôi (1964). Lúc đó, Jang Gil-ja không được rửa tội. Si-ôn và Giê-ru-sa-lem là nơi dân của Chúa tập hợp lại và giữ các lễ trọng thể giao ước mới.

(Giăng 2: 19-21) “19Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền-thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! 20Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền-thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! 21Nhưng Ngài nói về đền-thờ của thân-thể mình.” Đền thờ Giê-ru-sa-lem này được xây dựng trong 46 năm và Đức Chúa Giêsu đã nói hãy phá hủy nó đi và Ngài sẽ xây lại trong ba ngày. Họ đã ngạc nhiên việc Đức Chúa Giêsu nói vì họ đã xây dựng đền thờ trong 46 năm. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu nói rằng thân thể mình chính là đền thờ.

 

(Ê-phê-sô 2: 20-22) “20Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ-đồ cùng các đấng tiên-tri, chính Đức Chúa Jêsus-Christ là đá góc nhà, 21cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp-đặt cách hẳn-hoi, để làm nên một đền-thờ thánh trong Chúa. 22Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh-Linh.”

 

Vì vậy, chúng ta được gọi là tâm linh đền thờ (khi chúng ta trở thành Si-ôn và Giê-ru-sa-lem)

 

Đức Chúa Giêsu là đầu và chúng ta là một phần tòa nhà được xây dựng nên, nếu không có Đức Chúa Giêsu thì chúng ta không thể là đền thờ.

 

(Giăng 4: 12-14) “12Tổ-phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng nầy lại cho chúng tôi, chính người uống giếng nầy, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa, vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? 13Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát


mãi; 14nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.”

 

Đó là lý do tại sao đền thờ Giê-ru-sa-lem là Đức Chúa Giêsu.

 

Nước sự sống chảy ra từ đó.

 

“Phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây.” Điều này nói lên điều gì? (Găng 6: 51-54) “51Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô-cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế-gian tức là thịt ta. 52Bởi đó, các người Giu-đa cãi-lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? 53Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. 54Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau-rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại.”

Bánh không phải là sự sống, rượu không phải là sự sống. Sự sống và cái chết là duy nhất chính là Lời của Đức Giê-hô-va.

 

Có sự sống trong giao ước mới, "Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời"

 

Bằng cách tin tưởng và thực hiện lời hứa đó, nước sự sống sẽ tuôn trào ra.

 

Như vậy cuối cùng, bánh và rượu nho tại lễ Vượt qua trở thành nước sự sống.

 

Và cô dâu là 144.000 thánh đồ thì làm cách nào thánh đồ có thể ban cho nước sự sống. Đó là việc làm chứng rằng chúng ta phải cử hành lễ tiệc thánh lễ Vượt qua (theo ý muốn của đấng Ahn Sang-hong) để lên thiên đàng. Chúng ta hãy làm điều đó.

 

Kim Joo-cheol tuyên bố rằng hãy nhận nước sự sống nhờ Đức Thánh Linh và Vợ mới và chúng ta được cứu rỗi nhờ Đức Chúa Trời Mẹ.

 

Điều này khác với sự dạy dỗ của đấng Ahn Sang-hong.

 

Đấng Ahn Sang-hong nói rằng chúng ta phải được cứu rỗi khi chúng ta giữ lễ tiệc thánh Lễ Vượt Qua. Không có bất cứ từ ngữ nào nói rằng chúng ta được cứu bằng cách tin Đức Chúa Trời Mẹ, hay Mẹ trên trời.24개(1/1페이지)
phòng tư liệu
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 Trái Thiện Ác Và Tin Lành(선악과와복음) 사진 첨부파일 관리자 27271 2020.01.06 13:06
공지 Du khách đến từ Thế giới Thiên thần (Tập 사진 첨부파일 관리자 27329 2020.01.06 07:11
공지 Bí mật của Chúa và Đài phun nước sự sống 사진 첨부파일 관리자 26741 2019.12.28 09:09
공지 Thủ tục rửa tội 사진 관리자 26923 2019.12.14 11:10
공지 Tôi theo mẹ. 사진 관리자 26689 2019.11.30 13:30
19 Chúa Thánh Thần và Cô dâu 사진 첨부파일 관리자 22269 2022.09.13 11:12
18 Mẹ Giê-ru-sa-lem 관리자 24224 2020.02.11 18:49
>> Thánh Linh và Vợ mới 사진 관리자 24287 2020.01.11 07:46
16 Pháp lệnh và Luật thờ phượng Chúa 사진 첨부파일 관리자 24632 2020.01.10 21:56
15 hình ảnh của chúng tôi 사진 첨부파일 관리자 24299 2020.01.05 23:27
14 Nếu một người vợ của Chúa Kitô là một tí 사진 첨부파일 관리자 24116 2020.01.01 13:12
13 Ai là khách mời? 사진 첨부파일 관리자 24263 2020.01.01 08:31
12 Thánh thần và cô dâu 사진 첨부파일 관리자 23977 2019.12.31 07:46
11 Lịch sử gia đình và lời tiên tri của Áp- 사진 첨부파일 관리자 24010 2019.12.28 11:29
10 Những phút cuối của Ahn Sang-hong (Đại h 사진 첨부파일 관리자 25572 2019.12.27 11:53
9 Biên bản Đại hội đồng của Hội thánh của 사진 첨부파일 관리자 24580 2019.12.26 21:23
8 Bản ghi nhớ của ông Kim Joo-chul 사진 첨부파일 관리자 24468 2019.12.26 19:42
7 Bài hát chuộc lỗi 관리자 24104 2019.12.26 10:24
6 Tin đồn tôn giáo mới (Cột báo) 사진 관리자 24076 2019.12.26 08:49
5 Vợ của Chiên là một tín đồ. 사진 첨부파일 관리자 23963 2019.12.14 14:10
4 Lễ rửa tội của Ahn Sang-hong 사진 관리자 24100 2019.12.14 11:00
3 Ahn Sang-hong nói rằng anh ta là một côn 사진 첨부파일 관리자 24394 2019.12.10 21:14
2 An Sang Hong Ahn, Trung Quốc truyền giáo 사진 관리자 24076 2019.12.10 20:25
1 Gimjucheol Memorandum 사진 첨부파일 관리자 23846 2019.12.07 18:15